Към съдържанието

 •  

Снимка

Много Важно да се ПРОЧЕТЕ !!!Учредителния Акт на Клуба


 • Заключена тема Тази тема е заключена
24 мнения по тази тема

#16 ENOXELA

ENOXELA

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 4188 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 20 март 2006 - 13:58

И така след последната среща провела се на 19.03.2006 г в гр. София се стигна до решението за надлежната регистрация на Клуба в съда.За целта обаче трябва да се изберат : ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС,УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и Касиер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Чл.15.(1) Председателят на Управителния съвет е и председател на КЛУБА и се избира от Общото събрание за срок от пет години, като приема на доброволни начала да изпълнява отговорностите си съобразно Устава.
(2) Председателят:
1. Организира дейността на КЛУБА съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на УС;
2. Представлява КЛУБА пред всички физически и юридически лица;
3. Свиква и ръководи заседанията на УС и председателства общото събрание;
4. Ръководи текущата дейност на КЛУБА;
5. Отчита дейността си пред УС;
6. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на КЛУБА и въз основа решение на УС;
7. Изпълнява и други функции, възложени му от УС .
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му.Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председател или от определен от УС негов член за заместник-председател.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.14.(1) Ръководен орган на КЛУБА между общите събрания е Управителният съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена.Председателят се избира от Общото събрание от състава на избрания Управителен съвет.
(3) За член на Управителния съвет може да бъде избран всеки член на Клуба, който не е осъждан за престъпление от общ характер.
(4) Мандатът на управителния съвет е пет години.
(5) Управителният съвет:
1. Представлява КЛУБА, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на КЛУБА;
4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. Разпорежда се с имуществото на КЛУБА при спазване изискванията на устава;
6. Определя адреса на КЛУБА;
7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в КЛУБА;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на КЛУБА и носи отговорност за това;
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. Изпълнява задълженията,предвидени в устава.
(6) Заседанията на УС се провеждат на всеки три месеца и са редовни, ако присъстват поне 1/2 от членовете му, като решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.
(7) За присъстващ член на заседанията на УС се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(9) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.


Касиер:
1. Стопанисва средствата,които влизат в касата на Клуба.
2. Отчита дейността си пред управителния съвет.
3. Не може да се разпорежда със суми над 300 лв.без съгласието на управителния съвет.
4. Не може да заприходява суми над 300 лв.без съгласието на управителния съвет с оглед произхода на средствата.
5. Внася своевременно наличните парични суми по сметка в банка,като при никакви обстоятелства не оставя сума над 100 лв в брой в касата на Клуба.

Моля, да вземете отношение и да предложите кандидатури за горепосочените длъжности.
 • 0

#17 drago

drago

  Чирак

 • Потребители на форума
 • 118 Мнения:
 • Град:Варна

Публикувано 20 март 2006 - 15:09

И така след последната среща провела се на 19.03.2006 г в гр. София се стигна до решението за надлежната регистрация на Клуба в съда.За целта обаче трябва да се изберат : ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС,УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и Касиер.

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Чл.15.(1) Председателят на Управителния съвет е и председател на КЛУБА и се избира от Общото събрание за срок от пет години, като приема на доброволни начала да изпълнява отговорностите си съобразно Устава.
(2) Председателят:
1. Организира дейността на КЛУБА съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на УС;
2. Представлява КЛУБА пред всички физически и юридически лица;
3. Свиква и ръководи заседанията на УС и председателства общото събрание;
4. Ръководи текущата дейност на КЛУБА;
5. Отчита дейността си пред УС;
6. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на КЛУБА и въз основа решение на УС;
7. Изпълнява и други функции, възложени му от УС .
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му.Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председател или от определен от УС негов член за заместник-председател.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.14.(1) Ръководен орган на КЛУБА между общите събрания е Управителният съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена.Председателят се избира от Общото събрание от състава на избрания Управителен съвет.
(3) За член на Управителния съвет може да бъде избран всеки член на Клуба, който не е осъждан за престъпление от общ характер.
(4) Мандатът на управителния съвет е пет години.
(5) Управителният съвет:
1. Представлява КЛУБА, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на КЛУБА;
4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. Разпорежда се с имуществото на КЛУБА при спазване изискванията на устава;
6. Определя адреса на КЛУБА;
7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в КЛУБА;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на КЛУБА и носи отговорност за това;
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. Изпълнява задълженията,предвидени в устава.
(6) Заседанията на УС се провеждат на всеки три месеца и са редовни, ако присъстват поне 1/2 от членовете му, като решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.
(7) За присъстващ член на заседанията на УС се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(9) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.


Касиер:
1. Стопанисва средствата,които влизат в касата на Клуба.
2. Отчита дейността си пред управителния съвет.
3. Не може да се разпорежда със суми над 300 лв.без съгласието на управителния съвет.
4. Не може да заприходява суми над 300 лв.без съгласието на управителния съвет с оглед произхода на средствата.
5. Внася своевременно наличните парични суми по сметка в банка,като при никакви обстоятелства не оставя сума над 100 лв в брой в касата на Клуба.

Моля, да вземете отношение и да предложите кандидатури за горепосочените длъжности.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС - ALEXONE™
За другите - не знам
 • 0
MB W210 E230
Публикувано изображение

#18 Само Дизел

Само Дизел

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 929 Мнения:
 • Пол:Мъж
 • Град:Германия

Публикувано 20 март 2006 - 20:17

И така след последната среща провела се на 19.03.2006 г в гр. София се стигна до решението за надлежната регистрация на Клуба в съда.За целта обаче трябва да се изберат : ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС,УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и Касиер.

Алекс, консултираш се с юрист, сигурно знаеш, но изборът на тези длъжности става на Учредително събрание, съставя се съответния Учредителен акт и тнт. Тука, във форума, можем да даваме и обсъждаме предложения и кандидатури, но нищо повече. :unsure:
 • 0
Mercedes-Benz - защото животът е твърде кратък.
'91 S124 300 TD Turbodiesel OM603

#19 ENOXELA

ENOXELA

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 4188 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 20 март 2006 - 20:27

И така след последната среща провела се на 19.03.2006 г в гр. София се стигна до решението за надлежната регистрация на Клуба в съда.За целта обаче трябва да се изберат : ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС,УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и Касиер.

Алекс, консултираш се с юрист, сигурно знаеш, но изборът на тези длъжности става на Учредително събрание, съставя се съответния Учредителен акт и тнт. Тука, във форума, можем да даваме и обсъждаме предложения и кандидатури, но нищо повече. :unsure:

Да така е. А ти какво предлагаш да се направи?
 • 0

#20 sky

sky

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 2135 Мнения:
 • Пол:Мъж
 • Град:София;Казанлък
 • Автомобил:
  190E 2.3

Публикувано 20 март 2006 - 21:53

Подкрепям кандидатурата ти на 100% :) .
 • 0
Публикувано изображение

#21 Само Дизел

Само Дизел

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 929 Мнения:
 • Пол:Мъж
 • Град:Германия

Публикувано 20 март 2006 - 22:07

Да така е. А ти какво предлагаш да се направи?

Ами учредително събрание :)
 • 0
Mercedes-Benz - защото животът е твърде кратък.
'91 S124 300 TD Turbodiesel OM603

#22 lyuben54

lyuben54

  Прохождащ

 • Потребители на форума
 • 42 Мнения:
 • Град:София
 • Интереси:Автомобили, ретро автомобили, котки.

Публикувано 21 март 2006 - 11:25

Аз съм нов тук, почти никого не познавам, но съдейки по постингите мога да предложа за УС ALEXONE, VENI, DEZKI и Само Дизел.

Моля някой, който е по-добре запознат от кои градове са активните членове да направи една статистика по населени места и брой членове, за да решим къде би било най-удобно за всички да се организира провеждането на Учредителното събрание. Също така ако може организатора да пусне тема за да обявят кои ще участват, да се преброим и на тази база да търсим хотел, ресторант, съответно зала или поляна, където да заседнем и да гласуваме.

Лев4о
 • 0
Публикувано изображение

#23 ENOXELA

ENOXELA

  Майстор

 • Потребители на форума
 • 4188 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 05 април 2006 - 08:42

Протокол от учредително събрание
П Р О Т О К О Л

На............год., в гр................., се проведе учредително събрание за учредяване на “Сдружение с нестопанска цел при....................................”.
Присъстваха следните учредители:
-...................................................../име, адрес, данни по л.карта, ЕГН/;
-...................................................../име, адрес, данни по л.карта, ЕГН/,
Учредителите избраха за председател на събранието........................, а за протоколист - .................................. и единодушно бе приет следния дневен ред на заседанието:
1. Вземане на решение за учредяване на “Сдружение с нестопанска цел .............................”;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избиране на управителен съвет – председател и членове.
4.Решаване на организационни въпроси.След проведените разисквания и гласуване с единодушие бяха взети следните решения:
1.Учредява се “Сдружение с несто-панска цел......”;
2. Приема Устав на сдружението;
3. Избира за членове на управителния съвет за срок от................. Председател ................. и ......................... членове.
4. Задължава членовете на упра-вителния съвет да заявяват сдружението за вписване в седмодневен срок от днес.
5. Учредителите правят встъпителни вноски в размер на............лева в срок до..............Членският внос за............год. е в размер на...............лева месечно/годишно.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УЧРЕДИТЕЛИ:.............................
/подписи/

Председател:.................
/подпис/
Протоколист:................
/Подпис/

ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИС

Подписаният, ....................................../име, адрес, данни по л.карта, ЕГН/, декла-рирам, че съм съгласен да бъда Председател/член на съвета на директорите “Сдружение с нестопанска цел ...............................”, и в това си качество се подписвам по следния начин:
.................................................
Декларатор:....................................
/....................................../
/нотариална заверка на подписа/
Примерен устав на сдружение за осъществяване на общественополезна дейност

У С Т А В
на
“СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРИ ...........................................”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ............”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ............” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРИ ............”,
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището на “СДРУЖЕНИЕ ...................” е гр.........., Район............, а адресът на неговото управление е: ул. “..........................” №.................

ЦЕЛИ

Чл. 4 Основни цели на сдружението са:.............
Забележка: Посочените цели следва да са в логическа връзка с посочените в чл.38, ал.1 ЗЮЛНЦ дейности в смисъл определената дейност да води и да има за своя последица реализирането на целите на сдружението.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:........
Забележка: Посочените средства следва да очертават дейностите и начините, по които сдружението ще реализира посочените в предходния член свои цели.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: Посочват се дейности съобразно предвидените в чл. 38, ал. 1 ЗЮЛНЦ – например в областта на ...............................................

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е:.........
Забележка: Препоръчително е да се изброят онези дейности и мероприятия, чрез които ще се постигат целите на организацията. Например: набиране и разпространение на информация, провеждане на проучвания и научни изследвания, участие в международни програми, подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите проблеми и пр. – всичко онова, което сдружението предвижда да извършва за осъществяване на целите си.

СРОК

Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Придобиване на членство

Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:
- да участват в управлението на сдружението;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
- да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно раз-поредбите на този Устав.

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
- да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на неиму-ществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:
- с едностранно писмено волеизяв-ление, отправено до управителния съвет на сдружението;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. Прекратяване юриди-ческата личност на член на сдружението;
- с изключването;
- с прекратяване на сдружението;
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 17 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
- нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.

Чл. 18 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноски по чл. 52 и/или чл54 в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил....... последователни вноски по членския си внос;
3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от.....последователни заседания на общото събрание и др.
Забележка: Общото събрание е в правомощията си да вземе решение за какви и колко на брой вноски, колко отсъствия за какъв период от време и пр. обстоятелства са основание за отпадане на член от сдружението.
(2) Горните обстоятелства се кон-статират от управителния съвет по доку-ментите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на на-правените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20 Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.


Компетентност на общото събрание

Чл. 22 Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извър-шване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаг-раждението им;
4. приема и заключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължи-мостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Свикване

Чл. 23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдру-жението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заин-тересуваните членове или натоварено от тях лице.

Право на сведения

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 26. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
.
Гласуване

Чл. 28 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения

Чл. 30 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 32. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание,се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 33. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет се състои от......лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.
Забележка: Управителният съвет се състои най-малко от три лица. При посочване на по-голям брой членове, желателно е техният брой да бъде нечетен за избягване риска от невъзможност да се формира мнозинство.

Мандат

Чл. 35. Управителният съвет се избира за срок от........години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
Забележка: Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 години.

Правомощия

Чл. 36 Управителният съвет:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. приема правила за работата си;
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от ком-петентността на общото събрание на сдружението.

Заседания

Чл. 37. Заседанията на управителния съвет се свиква от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на.........месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл. 39 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

Решения

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Контрол

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 42. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции.

Чл. 44. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпо-редителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.


ИМУЩЕСТВО

Чл. 45. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.


ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 46. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 47. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 48. Всички членове на сдружението дължат месечен/годишен членски внос в размер на............., платим до............., като за забава дължат лихва в размер на...........

Чл. 49. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 50. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:........
Забележка: Стопанската дейност трябва да се изброи по видове, като трябва да е свързана с предмета на дейност, за която сдружението се регистрира.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 51 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/ 3 от всички негови членове.
(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрпятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 52 (1) В срок до........на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 53. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 54. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 55. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 56 . Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 57. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Чл. 58. (1) Имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдру-жението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “СДРУЖЕНИЕ...”, проведено на....год....в гр.....
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

УЧРЕДИТЕЛИ:
 • 0

#24 KPAHK

KPAHK

  Член на МБКБ

 • Членове на клуба
 • 3766 Мнения:
 • Пол:Мъж
 • Град:MLADOST CITY
 • Автомобил:
  MB E 200, 2016
  MB E 320 CDI, 2007
  Mazda3 BL, 2011
  Toyota Hilux DLX, 2007
  Punto MK1, 1998
ГАРАЖ Виж ГАРАЖА

Публикувано 05 април 2006 - 09:19

Относно:
Протокол от учредително събрание

винаги е добре на има

т.5 ДРУГИ - ако все пак сме забравили нещо B)
 • 0

#25 Гост_TUNINGГост_

Гост_TUNINGГост_
 • Гости

Публикувано 05 април 2006 - 12:14

Кога ??? Къде???
Когато - тогава !Където - там!
Къде ще да е там СЪМ!
Колко каси бира да взема??
Свалих барбекюто от багажника,изпих Джак Даниелса сега се оправям с касата бира !
Съгласен съм с учредителния акт на клуба!
 • 0
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни